جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
جست وجو ي معقوليت حاكم بر آرا ي ريچارد فولي
نویسنده:
مهدی معین زاده
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ريچارد فولي درزمرة نظريه پردازان مشهور درباب معرفت شناسي و معقوليـت محسـوب مي شود. نظرية او در معرفـت شناسـي «مبنـاگرايي انفسـي» (subjective foundationalism) است. با مطالعة آثار او مشخص مي شود كه اتخـاذ چنـين موضـعي در معرفـت شناسـي به دليل پروراندن نظرية معقوليت سازگار با آن بوده اسـت. «مبنـاگرايي» حاضـر در ايـن نظريه وجه مميزة آن با ديدگاه هايي همچون انسجام گرايي و «انفسي بودن» آن در تقابل بـا نگاه آفاقي نحله هايي مثل اعتمادگرايي است. فولي براساس اين موضع معرفـتشـناختي نظريــه اي بــديع دربــاب معقوليــت مــي دهــد كــه معرفتــي بــودن و مهــمتــر از آن معطوف به هدف بودن (goal oriented) از ويژگي هاي آن است. وي همچنين بـاور مقبـول (reasonable belief) را جـايگـزين بـاور معقـول ( rational belief) در نظريـة معقوليـت مي كنـد. نظريـة معقوليـت فـولي، بـه دليـل احتـوا بـر مفـاهيمي چـون منظـر، اسـتدلال مناقشه ناپذير (uncontroversial argument) ، تأمل عميق، عميقتـرين مـلاك هـاي معرفتـي (deepest epistemic standards)، و غيره، نوعي ذهني گرايي و نسبي گرايي را تداعي مكند كه البته از آن مبراست. در اين مقاله تلاش مي شـود، ضـمن بررسـي و بازسـازي نظريـة معقوليت فولي، معقوليت حاكم بر خود اين نظريه نيز ازطريق پـيگيـري اسـتلزامات آن كشف شود. اين تلاش با احالـة هريـك از عناصـر مقـوم نظريـة معقوليـت او بـه بنيـاد وجودي آن عنصر صورت ميگيرد. مـدعاي مقالـه دربـارة معقوليـت حـاكم بـر نظريـة معقوليت فولي آن است كه اين معقوليت نه به اعتبار ملاك هاي منطقـي، بلكـه بـه اعتبـار احوال و عناصر وجودي آدمي تأمين مي شود.
نظریه معقولیت معرفتی [کتاب انگلیسی]
نویسنده:
Richard Foley (ریچارد فولی)
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ترجمه ماشینی: نظریه عقلانیت معرفتی ریچارد فولی "کتابی بسیار عالی - اثر یک متفکر مهم فلسفی. این کتاب با تسلط و دقت بسیار و با مهارت بسیار قابل توجهی، موضعی بدیع و متمایز در مورد اساسی ترین مسائل معرفتی ارائه می دهد." —ویلیام آلستون، دانشگاه سیراکیوز چگونه واقعیت را می‌دانیم؟ تئوری رایج این بوده است که ما دانش را بر پایه‌های مطلق می‌سازیم، روشی که مصریان اهرام را می‌ساختند. در سال‌های اخیر، این روایت بنیادگرایانه از جهات مختلفی مورد حمله قرار گرفته است، از کسانی که می‌خواهند معرفت‌شناسی را شاخه‌ای از علوم شناختی قرار دهند تا کسانی که جست‌وجو برای قطعیت بنیادی را رد می‌کنند. کتاب ریچارد فولی از شکل اصلاح‌شده‌ای از بنیادگرایی دفاع می‌کند که به دسترسی ممتاز ما به حقیقت گزاره‌های بنیادی وابسته نیست. او ایده باور عقلانی را - با بازگشت به مفهوم عقلانیت ارسطو - به عنوان مبنایی برای آنچه او "بنیادگرایی ذهنی" می نامد ارائه می دهد. عقلانیت معرفت‌شناختی برای فولی ذهنی است زیرا او عقلانیت یک باور را وابسته به منابع و گرایش‌های شناختی مؤمن می‌داند. او از این طریق می‌تواند با شهود قوی «درون‌گرایانه» تطبیق دهد که به ما می‌گوید عقلانی است که ما چیزی را باور کنیم، بستگی به این دارد که آن چیز در دیدگاه ما نسبت به جهان چگونه ظاهر می‌شود. اما فولی با وابسته نکردن عقلانیت بخش بزرگی از نفرین سوبژکتیویسم را از بین می برد
نظریه معقولیت معرفتی [کتابشناسی انگلیسی]
نویسنده:
Richard Foley (ریچارد فولی)
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
  • تعداد رکورد ها : 3