جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
اسلام و قضايا علم النفس الحديث
نویسنده:
نبيل محمد توفيق سمالوطی؛ مقدمه نویس: عبدالله مصلح
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
بررسی رابطه میان سبک های مقابله با تنیدگی و سلامت روانی در معتادین مراکز ترک اعتیاد استان گیلان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
نویسنده:
پورنقاش تهرانی سیدسعید, اکبری بهمن, تیموری زهره
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با تنیدگی و سلامت روانی در معتادین مراکز ترک اعتیاد استان گیلان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی صورت گرفته است.روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. به این منظور، نمونه ای متشکل از 251 خانواده معتادین سرپایی (همسران و والدین) واحدهای خودمعرف و خصوصی استان گیلان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامه های سبک های مقابله (روجر، جارویس و نجاریان، 1993) و سلامت عمومی (گلدبرگ، 1979) پاسخ دادند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که بین سلامت روانی با راهبردهای مساله مدار، هیجان مدار و انفصالی رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین سلامت روانی با راهبرد اجتنابی رابطه معنی دار وجود ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که راهبرد مقابله مساله مدار و هیجان مدار بیشترین سهم را در پیش بینی وضعیت سلامت روانی دارد.نتیجه گیری: سبکهای مقابله ای یک عامل کلیدی در ارزیابی استرس و سلامت روانی افراد وابسته به مواد افیونی است که می توان با آموزش مهارتهای زندگی و نیز راهبردهای مقابله ای موثر به خانواده های درگیر اعتیاد، گام مهمی در بهبود وضعیت سلامت روانی آنها برداشت.
نقش مشاوران مدارس از دیدگاه قرآن کریم
نویسنده:
وحید سلامت
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
آموزش و پرورش يکي از مهمترين نهادهايي است که عهده‌دار امر تربيت در کشور است. مدارس، محل تربيت افرادي است که در سنين رشد و شکوفايي‌اند و بايد با شناخت کافي از خود و هدف زندگي، براي مسيرشان برنامه‌ريزي کنند. اين شناخت، در جهان‌بيني توحيدي، در سايه تعليمات قرآن و آموزه‌هاي ديني ميسر است. زيرا دين، همان ميثاق و فطرت الهي و خميرمايه خلقت انسان است و مادامي كه انسان در مسير فطرت خود حركت مي‌كند، رو به مقصد دارد و از خطر گمراهي در امان است. مقصد اين حركت و رشد، خداي متعال مي‌باشد كه حقيقت و نور وجود است و صبر، از شرايط لازم براي رسيدن به حق است. رهيافتگان اين مسير كه از بالاترين درجه سلامت روحي برخوردارند، همان پيشوايان و امامان برحقند كه بهترين الگوهاي تربيت براي انسان‌ها و مخصوصاً هدايت‌گران جامعه مي‌باشند.از جمله اين هدايت‌گران و راهنمايان جامعه، مشاوران و راهنمايان دانش‌آموزان در مدارس هستند. مشاور مدرسه با درك مسائل مختلف هر دانش‌آموز در كلاس درس، خانواده، دوستان و… به او ياري مي‌كند تا خود را بهتر بشناسد و در مسير زندگي بهتر حركت كند.جريان تربيت بايد باعث رشد تفكر و عقلانيت و همچنين قدرت انتخاب‌گري و اراده دانش‌آموزان شود. زيرا آموزه‌هاي قرآن كريم داشتن “عقل”‌ و “اراده” را دو امتياز مختص انسان مي‌داند.در اين تحقيق، با توجه به آيات سوره مباركه “عصر” كه مؤمنين يكديگر را به حق و به صبر سفارش مي‌كنند، “حق‌محوري” و “صبرپيشگي” را دو نكته مهم تربيتي در مدارس دانسته با مطالعه مصاديق حق و صبر از آيات قرآن و احاديث، به ارتباط و همسويي حق‌محوري با تعقل و همچنين صبر با اراده پي مي‌بريم. لذا “تواصي به حق” و “تواصي به صبر” را به‌عنوان دو اصل مهم كه منجر به تربيت و رشد ويژگي‌هاي انساني مي‌شود، نتيجه مي‌گيريم.چنانچه سفارش يكديگر به حق و صبر كه محور توصيه‌هاي مؤمنين به هم مي‌باشد، مبناي ارتباطات هدايت‌گرانه و ياورانه در مدرسه قرار گيرد، مشاور بايد با دانش‌آموز ارتباطي دوسويه و مساوي، با درك متقابل از وضعيت او ايجاد كند و تلاش خود را در جهت تأمين سلامت روحي و رواني با تأكيد بر حقيقت‌محوري و صبرپيشگي در تمام شؤون متمركز نمايد.در پايان تحقيق، وضعيت موجود مدارس در مقايسه با وضعيت مطلوب، نقد و بررسي شده، پيشنهاداتي ارائه مي‌شود.
رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان
نویسنده:
مسعود باقری,حسن بنی اسدی ,صفورا داوری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف نشان دادن رابطه دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان شهرستان رودان به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. بدین منظور 274 نفر از معلمان، با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی متناسب با حجم طبقات (برحسب جنس و مقطع تدریس) انتخاب شدند، و به پرسشنامه های دینداری خدایاری فرد و همکاران، شخصیت «NEO-FFI» مک کری و کاستا و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر «GHQ-28» پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش های آماری میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و گام به گام، آزمون «t» مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار «SPSS» انجام شد. نتایج نشان دادند که دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان رابطه دارند. به طوری که روان رنجورخویی پایین، و دینداری و برون گرایی و توافق و وجدانی بودن بالا، با سلامت روان بالاتر معلمان رابطه مثبت داشتند. همچنین متغیرهایی از قبیل جنسیت، محل زندگی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و مقطع تدریس معلمان نیز در بعضی از این روابط موثر بودند.
صفحات :
از صفحه 7 تا 32
عفو در روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن و عهد جدید
نویسنده:
سعیده قطبی طاهری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این نوشتار به بررسی جایگاهعفو در روابطاجتماعی در قرآن و عهد جدیدمی پردازد و سپس با مقایسه دیدگاه قرآن و عهد جدید ، زمینه ای برای احیای این فضیلت در جامعه فراهم می آورد . واژه عفو ، به معنای گذشت از اشتباه خاطی و چشم پوشی از گرفتن انتقام با وجود داشتن قدرت آن می باشد. واژه های قریب المعنای آن در قرآن ، صفح و غفران می باشد. گر چه واژه های عفو و غفران در قرآن برایبخشش الهی نیز استفاده شده است ، در این نوشتار بخشش انسانها در روابط اجتماعی مورد نظر است . در عهد جدید بیشتر از مصادیق و تمثیل هاو فقط گاهی از واژه عفو در تعالیم عفو استفاده شده است . نوع خطاب تعالیم عفو در قرآن و عهد جدید ، بیشتر به صورت توصیه موکد است و هر دو کتاب از روش های مستقیم و غیر مستقیم در دعوت مردم به این فضیلت بهره جسته اند . مخاطب آیات عفو در قرآن پیامبر (ص) و مردم هستند ، در حالی که مخاطب جملات عفو در عهد جدید ، فقط مردم هستند . در قرآن مردم به عفو گروه های مختلفی امر و یا توصیه شده اند ، در حالی که در عهد جدید مصداق خاص در توصیه به عفو مطرح نیست و ذکر مصادیق و تمثیل ها ، فقط برای تأکید بیشتر بر کسب این فضیلت می باشد . در قرآن پیامبر (ص) و مردم به عفو هم توصیه و هم امر شده اند ، ولی در عهد جدید مردم فقط به عفو توصیه شده اند . دلایل و پیامد های تأکید عفو در قرآن و عهد جدید دارای اشتراکات بسیاری هستند . در هر دو کتاب دلایل و پیامدهای دنیوی نظیر رواج صلح ، اصلاح خاطی و متخلق شدن به اخلاق الهیو دلایل و پیامدهای اخروی مانند پاداش الهی و بخشش الهی ذکر شده است . برخی موارد نیز فقط در یک کتاب مذکور است ؛ همچون پذیرفتن داوری نهایی الهی در عهد جدید و تحقق مقامات معنوی اخروی در قرآن . حد و مرز عفو در قرآن مشخص بیان شده است ؛ حال آن که در عهد جدید این مرز کاملاً مشخص نیست. هردو کتاب در مسائل شخصی و مصالح اجتماعی به عفو تأکید زیادی کرده اند ولی در عهد جدید تصمیم گیری در مورد مسایلی چون قصاص و جنگ ، به عهده کلیساها گذاشته شده است . در قرآن ، هنگام اشاعه مفسده و تهاجمدشمن حکم صریح تحریم عفو آمده است.
بررسی مقایسه‎ای سلامت روان در قرآن و روانشناسی
نویسنده:
منصوره قوه عود
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از مسائل مهم در زندگی بشر، سلامت روان و شناخت شیوه دست یابی به آن است.جوامع بشری پس از پیشرفت در تکنولوژی مادی و جدا شدن از اندیشه های عمیق دینی،در زمینه مسائل روانی،مشکلات فراوانی را تجربه می کنند.روان‏شناسی به عنوان دانشی در حوزه علوم انسانی، به بررسی و شناخت ابعاد روانی و درونی انسانو ارائه راهبردهای سازنده‏ برای ایجاد و حفظ سلامت روان می‏پردازد. این پژوهش می کوشد ضمن بررسی ماهیت سلامت روان و ویژگی های آن در روان شناسی بهتحلیل آیات قرآن،از طریق شناخت مبانی انسان شناسی قرآنی و اصطلاحات و مفاهیم مرتبط در این زمینه بپردازد و با مقایسه این دو دیدگاه،نشان دهد موضوع سلامت روان در قرآن، با جامعیت و غنای بیشتر و با افقی وسیع تر نسبت به دانش روان شناسی،مطرح گشته است.یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد: •
فشار روانی و راه کارهای مقابله با آن از منظر قرآن کریم
نویسنده:
فاطمه فتحی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
انسان معاصر با وجود پیشرفت های عظیم علمی و تکنولوژیکی ، با مشکلات عدیده ای رو به روست . بسیاری ، مشکلات روحی و روانی انسان را مهم ترین دغدغه ی علم روانشناسی دانسته اند. دیدگاه مادی روانشناسی غرب ، ناکارآمدی این شاخه از علم را در از میان بردن مشکلات روحی انسان ، به اثبات رسانده است .اینک آنچه بیش از پیش رخ می نماید ، تمسک به قوانین پیشرفته و مترقی اسلام و تفکر در ذات باری تعالی ، به عنوان تنها مرجع حل مشکلات روحی و روانی انسان می باشد .در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که فطرت وجودی انسان و حالات گوناگون روان او را متذکر شده علل و عوامل انحراف و بیماری ها و همچنین راه های تهذیب و تربیت و درمان روان انسان را نشان داده است.آیاتی که در خصوص روان انسان در قرآن کریم وجود دارند نشانه هایی هستند که انسان برای شناختن خود و خصلت های گوناگونش می تواند از آن ها راهنمایی بجوید و برای دست یابی به روشی درست به منظور تهذیب و تربیت نفس خویش، توسط آیات مزبور ارشاد شود.ما به طور کامل می توانیم به کمک حقایقی که در قرآن درباره انسان و صفات و حالات روانی او آمده است، به ترسیم چهره ای درست از شخصیت انسانی راهنمایی شویم و نیز انگیزه های اصلی محرک رفتار انسان و عواملی را که در هماهنگ کردن شخصیت و تکامل و ایجاد بهداشت روانی او تاثیر به سزایی دارند، بشناسیم تا «روان شناسی قرآن» به صورت هماهنگ و منسجم در اختیار ما قرار گیرد. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به منابعی در زمینه ی راهکارهای مبارزه با فشار روانی از دیدگاه قرآن مراجعه کرده و به استخراج پاسخ های سوالات پژوهش اقدام نموده و بعد از طبقه بندی به ارائه ی اطلاعات پرداخته است و در آخر به استنتاج و نتیجه گیری و ارائه ی راهکارها اقدام نموده است. با توجه به نتایج این پژوهش برخی از راه های مقابله با فشار روانی از دید قرآن عبارتند از : بازگشت به فطرت ، توکل ، اعتقاد به قضا و قدر ، نیایش و دعا ، تلقی مرگ به عنوان ادامه مسیر تکامل و ..این تحقیق در پی شرح داد ن و اثباتآن است که قرآن کریم در بسیاری از مشکلات و بیماری های روانی راه پیش گیری را نشان داده است . به عنوان مثال در زمینه مبارزه با استرس ، قرآن به صراحت بیان می دارد که «الا بذکرالله تطمئن القلوب» .
انسان سالم از منظر قرآن و نهج‌البلاغه
نویسنده:
هانیه عدالتی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
موضوع انسان سالم و مفاهیم مربوط به آن به طور عمده در دهۀ ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ و با کارهای راجرز و مازلو رسمیت یافت؛ اما در برداشتی کلی‌تر، مفاهیم انسان سالم تنها محدود به حوزه‌های روانشناسی نبوده بلکه در طول تاریخ اندیشمندان حوزه‌های گوناگون برداشت‌هایی دربارۀ توصیف انسان سالم و چگونگی رفتار و عملکرد آن داشته‌اند. مفاهیم و آموزه‌های مرتبط با انسان سالم را می‌توان در حوزه‌های فکری نزدیک به روانشناسی مثل روان‌تحلیل‌گری، رفتارگرایی، شناختی، انسان گرایی و... یافت. حتی در نظریات فلاسفه و علمای اخلاق همچون افلاطون، ارسطو و ابن‌سینا و همچنین در اندیشه‌های ادیان و مذاهب، فلسفه‌های سیاسی و اجتماعی و نیز رگه‌هایی از روانشناسی انسان سالم و دیدگاه‌های مربوط به آن یافت می‌شود.تعاریفی که روانشناسان غرب از سلامت و بهداشت روانی دارند تنها به ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی پرداخته و از معنویت که مهمترین بعد وجودی انسان است غفلت شده است. از این‌رو در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی ویژگی‌های انسان سالم از نگاه جامع نگر اسلامی در منابع اصیل آن یعنی قرآن و نهج‌البلاغه پرداخته شود. در این پژوهش برای شناخت انسان سالم از منظر قرآن و نهج‌البلاغه، به بررسی صفات پسندیده‌ای که مورد مدح و ستایش قرار گرفته بود، پرداخته و این صفات در دو دستۀ صفات نفسانی هدایتگر و صفات نفسانی عمل‌کننده و کارگزار دسته بندی شد. صفات هدایتگر، برخی از صفات نفسانی هستند که در سیر اخلاقی انسان نقش هدایت‌گری دارند این صفات نفسانی، روشنگر راه قوای تاثیر گذار در انسان بوده و شامل «ایمان»،«علم» و «حکمت» هستند. صفات نفسانی عمل کننده و کارگزار، به آن دسته از صفات انسان گفته می‌شود که در سایۀ هدایت‌گری صفات هدایت‌گر تحقق می‌یابند و آثار خاصی را نیز در حوزۀ رفتار در پی دارند. پس از آن صفات نفسانی کارگزار در سه بعد ارتباطی انسان که شامل ارتباط انسان با خداوند، خود و دیگران است، مورد بررسی قرار گرفته است.
رابطۀ دین‌داری با سلامت روان دانش‌آموزان دختر در مقطع متوسطۀ دوم شهرستان سقز
نویسنده:
کمال سلیمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این پژوهش پژوهشی بنیادی است که هدف آن شناخت رابطهٔ بین دین‌داری و سلامت روان در شهرستان سقز است. باتوجه‌به اینکه جامعهٔ ما جامعه‌ای دینی است و شناخت دین‌داری و رابطهٔ آن با جنبه‌های گوناگون زندگی، از جمله سلامت روان ازلحاظ آسیب‌شناسی اهمیت دارد، این تحقیق می‌تواند در کمک به جوانان مؤثر باشد. ابزارهای استفاده‌شده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامهٔ دین‌داری و پرسش‌نامهٔ سلامت روان. در این پژوهش داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیلهٔ روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و ... تجزیه و تحلیل شد. روش‌های آماری نشان دادند که بین متغیرهای پیش‌بینی و ملاک استفاده‌شده رابطه وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که رابطه‌های معناداری بین دین‌داری و اختلال‌های روانی وجود دارد. علاوه‌براین، نتایج تحلیل نشان دادند که بُعد اعتقادی و آیینی دین‌داری، بیشترین نقش را در تعیین اختلال‌های روانی دارند.
صفحات :
از صفحه 193 تا 210
نقش توحید ربوبی در ایجاد آرامش روانی از منظر قرآن
نویسنده:
حسین قلی پور
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده مطالبآرامش روحی و بهداشت روانی و دوری از نگرانی ها و اضطراب ها، نیاز اساسی امروز بشر است. انسانها برای رفع این نیاز راههای گوناگونی را پیموده اند ولی در بسیاری از موارد به بیراهه رفته و به هدف خود نرسیده اند. در این میان توجه دادن انسانها به علل ماورای ماده و از آن جمله باور و اعتقاد به توحید و عمل براساس این اعتقاد آیا می تواند انسانها را به این گمشده شان برساند؟ ما در این تحقیق اثرات اعتقاد به توحید ربوبی الهی را در ایجاد بهداشت و آرامش روانی از دیدگاه آیات الهی مورد بررسی قرار دادیم. این همان مطلبی است که شاید از نظر بشر امروزی مورد غفلت قرار گرفته است؛ با توجه به این مطلب که ما این موضوع را از منظر قرآن کریم مورد کنکاش قرار داده‌ایم؛ زیرا که خداوند متعال خالق و مالک و آگاه به زوایای وجودی مخلوقین خود است.این پژوهش که از نوع تحقیقات توصیفی و همچنین میان رشته ای و تطبیقی می باشد، هدفش ایجاد معرفت دقیقی از توحید ربوبی و عمق بخشیدن به این معرفت در وجود خود و عمل برطبق تعالیم الهی است، تا بتوان با بوجود آمدن شناخت و طرز تفکری صحیح و ایجاد افق فکری وسیع تر نسبت به مسائل دنیوی از گرفتاری و ناراحتی های روحی و روانی، رهایی یافت و به آرامش رسید. نتیجه این تحقیق و پیاده نمودن آن در درون خود کاربرد فراوانی در آرامش بخشی انسان خواهد داشت و می توان از نتایج و یافته های آن در مشاوره های اسلامی و بالاخص در مشورت با جوانان استفاده نمود.نتایج و یافته‌هایی مانند اینکه اعتقاد و باور به مفهوم توحید ربوبی می تواند در دنیا انسان را در ایجاد بینشی صحیح از زندگی، و عمق بخشیدن به آن و ایجاد مفاهیمی همچون صبر، توکل، رضا، عدم ترس از فقر و مرگ و دوری از حسادت و. .. یاری دهد و در آخرت نیز انسان را از ابرار و در نهایت از بهشتیان و بالاخره مورد رضایت خداوند متعال قرار دهد.واژه های کلیدی : قرآن، توحید، ربوبیت الهی، آرا مش، بهداشت روان، فشارهای روانی