جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
رابطه دست برتری با توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی
نویسنده:
حکیمی کلخوران مریم, خداپناهی محمدکریم, حیدری محمود
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه دست برتری با توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی به مرحله اجرا در آمد.روش: 120 نفر از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران با میانگین سنی 18- 17 سال که شامل 60 دختر و 60 پسر که نیمی از آنها چپ برتر و نیم دیگر راست برتر بودند با آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و مکعب های کهس مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی نشان داد که توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی با دست برتری رابطه ای معنادار دارند.نتیجه گیری: هم خوانی تفسیرهای نهایی این پژوهش در زمینه متغیرهای مرتبط با چپ برتری در جمعیت غیر بالینی، مبنی بر توانایی های بالای دیداری- فضایی در افراد چپ برتر و کاهش انعطاف پذیری شناختی در این افراد، قویا در تایید نظریه گشوایند، بهان و گالابوردا (1980) است.
صفحات :
از صفحه 83 تا 89
تصوف: حجاب و لباب (1)
نویسنده:
مینو حجت
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
رابطه قوه و امکان در Θ3
نویسنده:
احمد عسگری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
ارسطو در Q3 در مقابل مگاریان که قائل بودند پیش از فعل قوه وجود ندارد و تنها زمانی که چیزی در حال فعلیت است «قادر» است، قوه را از فعل متمایز می کند و چهار استدلال در اثبات وجود قوه می آورد. ارسطو همچنین صراحتا قوه را با امکان مربوط می سازد. حال در اینجا این سئوال پیش می آید که ارسطو چگونه از قوه به امکان عبور کرده است؟ در این مقاله سعی شده است رابطه قوه و امکان توضیح داده شود. تحلیل حرکت، ارسطو را به قوه می رساند و امکان، مفهوم ملازم قوه است. ارسطو ابتدا قوه را مستقل از امکان توضیح می دهد و در نهایت توضیح دیگری از قوه بر اساس مفهومی که ملازم با آن است، یعنی امکان، ارائه می دهد. عبارات او در Q3 و Q4 می تواند این گونه تفسیر شود که ارسطو فهمی زمانی از ضرورت، امکان و امتناع دارد. در مقابل در اینجا این گونه استدلال شده که تفسیر زمانی از جهات سه گانه نمی تواند درست باشد و ارسطو تنها تعابیری زمانی از آنها داشته است، بدون آنکه لزوما بخواهد آنها را به زمان تحویل دهد. علت تعابیر زمانی ارسطو از جهات می تواند این باشد که امکان در اینجا در ارتباط با قوه و حرکت طرح شده است.
صفحات :
از صفحه 83 تا 104
اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها
نویسنده:
امیرمحمدی محمدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 25 تا 35
جایگاه اخلاق در نظام فکری دکارت
نویسنده:
شهرآیینی سیدمصطفی, حسینی سیدحسین
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
دکارت در گفتار در روش آشکارا اعلام می دارد که فلسفه ای که او قصد پی افکندن آن را دارد ما را «ارباب و مالک طبیعت» می سازد، اما در انفعالات نفس بهر ه اصلی حکمت را در این می داند که به ما بیاموزد تا «ارباب انفعالات خویش» باشیم. آن چه از فلسفه دکارت می دانیم بیش تر مربوط است به سخن نخست او در گفتار در روش و پیامدهایی که بر اثر چنین نگاهی به فلسفه به بار آمده است. اما درباره جایگاه اخلاق در نظام فکری این فیلسوف کم تر شنیده ایم و گاه چنان او را تفسیر می کنند که گویی اخلاق برای دکارت در درجه اول اهمیت نبوده است. در این مقاله فلسفه دکارت را از زاویه اخلاق مورد توجه قرار می دهیم، به اهمیت اخلاق در طرح کلی فلسفه او می پردازیم، و او را هم چون حکیمی معرفی می کنیم که فلسفه اش بیش از هر چیز خاصیت اخلاقی و درمان گرانه دارد. به شباهت های او با فیلسوفان رواقی می پردازیم و نیز عملی ترین جنبه های فلسفه وی را به ویژه در نامه هایش مورد بحث قرار می دهیم. پس از آن، عاطفه سماحت را در نزد دکارت به تفصیل بررسی می کنیم. در پایان هم، برخلاف برخی تصورات رایج، دغدغه هایی چون اخلاق، حکمت و زندگی خوب به عنوان مهم ترین و عمیق ترین دغدغه ها در فلسفه دکارت معرفی می گردد.
صفحات :
از صفحه 5 تا 26
بررسی استدلال آگاهی ریچارد سوئین برن بر وجود خدا و انتقادهای جی. ال. مکی بر آن
نویسنده:
محیا رفیعی بندری، امیرعباس علی زمانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ریچارد سوئین برن فیلسوف خداباور بریتانیائی، وجود «آگاهی» در انسان ها را معلول طرحی آینده نگرانه در فرآیند تکامل تدریجی و پیدایش آگاهی را قطع نظر از مادی یا غیرمادی بودن ماهیتش، استدلالی می داند بر وجود طراحی مدبر و هدف دار. وی هم چنین معتقد است که تبیین های صرفا علمی و مادی از ارائه تبیینی ساده و معقول از ماهیت آگاهی و شعور در انسان ناتوان اند و به دلیل تبیین ناپذیری آگاهی از منظری صرفا علمی، پذیرش ثنوی گروی ذاتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، جی. ال. مکی، دیگر فیلسوف بریتانیائی، با انتقاد از استدلال سوئین برن، در عین پذیرش دشواری های تبیین های ماتریالیسم از آگاهی، با به کارگرفتن تیغ اکام و پیش فرض قرار دادن ماده گروی به عنوان یگانه تبیین معقول از پدیده ها، تبیین خداباورانه از آگاهی را پیچیده می انگارد. این مقاله بر آن است با بیان دلایل عدم کفایت تبیینی نظریه ماتریالیستی مکی در تبیین آگاهی، نشان دهد ساده ترین تبیین وجود آگاهی تبیین خداباورانه بوده و وجود آگاهی می تواند استدلالی استقرائی در اثبات خدا باشد.
صفحات :
از صفحه 5 تا 28
رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان
نویسنده:
مسعود باقری,حسن بنی اسدی ,صفورا داوری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف نشان دادن رابطه دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان شهرستان رودان به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. بدین منظور 274 نفر از معلمان، با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی متناسب با حجم طبقات (برحسب جنس و مقطع تدریس) انتخاب شدند، و به پرسشنامه های دینداری خدایاری فرد و همکاران، شخصیت «NEO-FFI» مک کری و کاستا و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر «GHQ-28» پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش های آماری میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و گام به گام، آزمون «t» مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار «SPSS» انجام شد. نتایج نشان دادند که دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان رابطه دارند. به طوری که روان رنجورخویی پایین، و دینداری و برون گرایی و توافق و وجدانی بودن بالا، با سلامت روان بالاتر معلمان رابطه مثبت داشتند. همچنین متغیرهایی از قبیل جنسیت، محل زندگی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و مقطع تدریس معلمان نیز در بعضی از این روابط موثر بودند.
صفحات :
از صفحه 7 تا 32
اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران
نویسنده:
طالعی علی, طهماسیان کارینه, وفایی نرگس
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
خوداثرمندی والدینی اشاره به باورها یا قضاوت های یک والد از توانمندی هایش جهت نظم دهی و اجرای یک سری از تکالیف مربوط به والدگری با کودک را دارد. احساس خوداثرمندی ضعیف در والدین می تواند مقدمه ای بر بدرفتاری با کودک و تاثیرات سوء بر رشد اجتماعی، هیجانی و شناختی کودک باشد و نیز می تواند عملکرد و سازگاری روان شناختی والدین را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف اثر بخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران صورت گرفته است.این پژوهش از نوع تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است.نمونه پژوهش شامل 24 نفر از مادران دختران 7 تا 9 ساله شهر بردسکن در سال تحصیلی 89-88 است که به صورت تصادفی و همتاسازی شده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 هفته، هر هفته یک جلسه، به مدت 2 ساعت در جلسات برنامه فرزندپروری مثبت شرکت کرده در حالی که گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه خوداثرمندی والدینی و پرسشنامه توانایی ها و مشکلات بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری t مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات در دو گروه، بعد از برنامه آموزش، دارای تفاوت معناداری در سطح P<0.05 است. به طور کلی می توان گفت که برنامه فرزندپروری مثبت توانسته است از طریق تقویت رفتار های مثبت کودکان به وسیله مادر، الگو سازی والدگری مناسب، تلفیق سطح دانش و توانایی مادران، ایجاد تعاملات موثر والد-کودک و فراهم آوردن حمایت اجتماعی، سطح خوداثرمندی والدینی مادران را ارتقا بخشد.
صفحات :
از صفحه 311 تا 323
تاثیر آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی
نویسنده:
به پژوه احمد, بشارت محمدعلی, غباری بناب باقر, فولادی فاطمه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
پژوهش حاضر، به منظور بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستانی در رشته ریاضی انجام گردیده است. بدین منظور، هفتاد و دو نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم رشته ریاضی در دوره دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران، به وسیله نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش، آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون - پس آزمون، با گروه کنترل و انتساب تصادفی بود. یک هفته قبل از امتحانات نوبت اول، مقیاس اضطراب امتحان (ساراسون، 1978)، به عنوان پیش آزمون توسط دانش آموزان مورد مطالعه تکمیل گردید. پس از تشکیل دو گروه سی و شش نفری، به عنوان گروه های آزمایشی و کنترل، برنامه آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری جهت کاهش اضطراب امتحان، به مدت شش جلسه در مورد گروه آزمایشی به اجرا در آمد. سپس یک هفته قبل از امتحانات نوبت دوم، بار دیگر مقیاس اضطراب امتحان در مرحله پس آزمون توسط آزمودنی ها در هر دو گروه تکمیل گردید. تحلیل داده های بدست آمده، با توجه به ماهیت اندازه گیری گروه ها در دو مرحله پیش و پس آزمون، با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر صورت گرفت. نتایج، حاکی از کاهش معنادار اضطراب امتحان در گروه آزمایشی بود.
صفحات :
از صفحه 3 تا 21
آماده سازی مقیاس سنجش دین داری برای جمعیت دانشجویی
نویسنده:
خدایاری فرد محمد, غباری بناب باقر, عابدینی یاسمین, به پژوه احمد, شکوهی‌ یکتا محسن, پاک نژاد محسن, افروز غلامعلی, فقیهی علی نقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
تحقیقات نشان داده اند که دین داری پدیده ای مرکب از انواع رفتارها و نگرش هاست. اندیشمندان مسلمان نیز به دین، به عنوان پدیده ای چند بعدی نگریسته اند. به موازات تحولات نظری در زمینه تبیین دین، یکی از مهم ترین مسایل در مطالعه دین داری، کمبود ابزارهای روا و پایا برای سنجش نگرش دینی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ساخت و آماده سازی مقیاس سنجش دین داری دانشجویان کشور، تعداد 2182 دانشجو را که در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان تمامی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انتخاب و مورد مطالعه قرار داده است. ساخت و آماده سازی مقیاس سنجش دین داری دانشجویی، در چهار مرحله (سه مرحله مقدماتی و یک مرحله نهایی) صورت گرفت. نتایج، نشان دهنده روایی ملاکی، روایی تفکیکی و روایی سازه مطلوب این مقیاس است. پایایی مقیاس نیز با استفاده از روش بازآزمایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی مشاهده شد که دین داری سازه ای پیچیده و چند بعدی است که ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری دارد و شامل رابطه انسان با خداوند، دیگران، خویشتن و جهان هستی است. این نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته برای تهیه و تدوین مقیاس های دینی همخوانی دارد.
صفحات :
از صفحه 23 تا 45